دوره مقدماتی پیشرفته

دوره مقدماتی پیشرفته

دوره مقدماتی پیشرفته

مباحث رفتاری و آموزشی در این دوره به صورت هدفمند برای کاربری های مختلف اعمال می شود که بسته به فراگیری و هوش سگ و توانی هایش می توان از مقدماتی فراگرفته شده در دوره قبل قابلیتهای کابردری بسیاری را بدست اورد که در تحت فرمان شدن سگتان تاثیر بسزائی دارد. تاثیر این دوره را در شرایط متفاوت که به طور معمول سگ قابل کنترل نیست می توان دید مانند خیابان و شرایط خاص محیطی و اجتماعات شلوغ و…که بیشترین نیاز ما را در داشتن سگ همراه شامل می شود
توجه : گذراندن این دوره تمایلی بوده و نسبت به انتظارات شما از سگتان نیاز گذراندن این دوره الزامی می شود.

بهترین سن شروع این دوره از سن 5 ماهگی بوده و توانائی و فراگیری در این دوره در زمان آموزش بسیار تاثیردارد
این دوره به صورت تقریبی بین 30 الی 40 روز در خود باشگاه و در صورت حضوری بودن دوره بین 8 الی 10 جلسه می باشد
توجه : برای شروع این دوره گذراندن دوره مقدماتی الزامی می باشد.

دوره مقدماتی پیشرفته شامل :

1: نشستن و خوابیدن با فاصله
2: همراه شدن بدون لیش یا بند
3: قرارگرفتن در سمت چپ
4: نشستن و خوابیدن در همراه شدن بدون لیش و بند
5: سلام و خداحافظی با فاصله
6: شمارش اعداد
7: فرمانپذیری در شرایط محیطی خاص
8: حمل و اوردن اشیاء
9: محل خاص برای قراررگفتن سگ (جایگاه)
10: قلت زدن

دیدگاه‌ خود را بنویسید